ฐานข้อมูล รายได้โครงการบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ วันที่ สถานที่ รายได้รวม(บาท) ค่าธรรมเนียม(บาท) ค่าห้อง(บาท) ใบเสร็จ จำนวนผู้เข้าร่วม(คน) หมายเหตุ
1 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ.พัทลุง 2023-06-22
ถึง
2023-06-23
ม.ทักษิณ พัทลุง 34000 5440 0 80 ม.1 จำนวน 80 คน
2 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 2023-03-03
ถึง
2023-03-03
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 99 ม.2 จำนวน 50 คน / ม.5 จำนวน 49 คน
3 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2023-02-04
ถึง
2023-02-05
ม.ทักษิณ สงขลา 0 0 149 ม.4 จำนวน 74 คน / ม.5 จำนวน 75 คน
4 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 2023-02-03
ถึง
2023-02-03
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 99 ม.2 จำนวน 50 คน / ม.5 จำนวน 49 คน
5 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนนราธิวาส จ.นราธิวาส 2023-01-28
ถึง
2023-01-29
ม.ทักษิณ สงขลา 59500 9520 0 PR2-2566: 58 นักเรียน ม.2 จำนวน 30 คน และ ม.3 จำนวน 28 คน การเตรียมสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิทยากร. อ. ดร.จิราพร ช่อมณี แรงลอยตัว เลนส์ แรงเสียดทาน วิทยากร อ.ดร. จักรี บุญละคร การแบ่งเซลล์ ปฏิกิริยาของเอนไซม์ วิทยากร ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ วิทยากร อ.ดร. จักรี บุญละคร ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี และนายศุภกร กตาธิการกุล
6 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2023-01-21
ถึง
2023-01-22
ม.ทักษิณ สงขลา 0 0 149 ม.4 จำนวน 74 คน / ม.5 จำนวน 75 คน
7 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง (ม.ปลาย) 2023-01-13
ถึง
2023-01-14
ม.ทักษิณ พัทลุง 51000 8160 0 PR2-2566:13/6 ลว 10 ม.ค. 2566 74 ม.4-5 จำนวน 74 คน ฟิสิกส์ : การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล เคมี : การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพจากยาและสารสกัดสมุนไพร วิทยากร 1.ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ วิทยากร 2 ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ เคมี : สกัดสาร น้ำมันหอมระเหย ทำสบู่ วิทยากร 1.ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์ วิทยากร 2.อ.ดร.ปริชาติ เทพทอง
8 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา 2023-01-07
ถึง
2023-01-08
ม.ทักษิณ พัทลุง 89300 14288 0 PR2-2566:10/17 ลว 28 ธ.ค. 2565 94 ม.1 จำนวน 27 คน / ม.2 จำนวน 34 คน /ม.3 จำนวน 33 คน เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ และ เรื่อง การตรวสอบหมู่เลือด วิทยากร อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว เรื่อง ทักษะพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี วิทยากร ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย เรื่อง วงจรไฟฟ้า วิทยากร อ.วิทยา ทิพย์อักษร เรื่อง การกลั่นลำดับส่วน การกลั่นด้วยไอน้ำ วิทยากร อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล เรื่อง แสง วิทยากร อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่ เรื่อง การเตรียมสไลด์ หรือ การแบ่งเซลล์ วิทยากร อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี วิทยากร ผศ.วรากร วิศพันธ์ เรื่อง สนามแม่เหล็ก วิทยากร ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
9 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล 2023-01-07
ถึง
2023-01-07
ม.ทักษิณ สงขลา 33522 5363.52 0 PR2-2566:10/16 ลว 28 ธ.ค. 2565 74 ม.ปลาย จำนวน 74 คน ชีววิทยา เรื่อง สกัด DNA วิทยากร อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ เคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี วิทยากร อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
10 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2022-12-19
ถึง
2022-12-19
ม.ทักษิณ พัทลุง 30000 4800 0 PR2-2566:7/47 ลว 19 ธ.ค. 2566 30 ม.4 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยากร ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล ผู้ช่วยวิทยากร ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 จากปัญหาสู่หัวข้อโครงงาน วิทยากร ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ วิทยากร อ.ดร.จันทรวรรณ น้อยศรี ผู้ช่วยวิทยากร อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับโครงงาน (ต่อ) วิทยากร อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว ผู้ช่วยวิทยากร อ.ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโครงงาน วิทยากร รศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ ผู้ช่วยวิทยากร รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
11 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง 2022-12-17
ถึง
2022-12-17
ม.ทักษิณ พัทลุง 34200 5472 0 PR2-2566:7/1 ลว 9 ธ.ค. 2565 72 นักเรียน ม.2 - ม.3 ม. 2 (จำนวน 36 คน) ฟิสิกส์ : งาน กำลัง พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ วิทยากร อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง ฟิสิกส์ : วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การออกแบบวงจรไฟฟ้า วิทยากร อ.วิทยา ทิพย์อักษร
12 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2022-12-01
ถึง
2022-12-03
ม.ทักษิณ พัทลุง 105600 16896 0 PR2-2566:6/18 ลว 2 ธันวาคม 2565 60 นักเรียน ม.2 วงจรไฟฟ้า วิทยากร ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล InfoGraphic วิทยากร อ.ดร.คณิดา สินใหม การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการเตรียมสารละลาย วิทยากร ผศ.วรากร วิศพันธ์ Microbit วิทยากร ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม และ อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
13 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 2022-11-26
ถึง
2022-11-26
ม.ทักษิณ พัทลุง 21000 3360 0 PR2-2566:5/15 ลว 25 พ.ย. 2565 118 นักเรียน ม.3 1.เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฝึกใช้เครื่องมือทางด้านฟิสิกส์ วิทยากร อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง และ ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน 2.ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยากร ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ และ อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
14 ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง 2022-11-16
ถึง
2022-11-17
ม.ทักษิณ พัทลุง 33500 5360 0 PR2-2566:3/33 ลว 14 พ.ย. 2565 61 นักเรียน ม.1- ม.3 1. ชีววิทยา : การแบ่งเซลล์ วิทยากร ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ 2. เคมี : การใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิทยากร ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย 3.ฟิสิกส์ : แรงและการเคลื่อนที่ วิทยากร ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
15 ค่ายวิชาการ โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง 2022-11-09
ถึง
2022-11-09
ม.ทักษิณ พัทลุง 25000 4000 0 PR2-2566:1/50 ลว 27 ต.ค. 2565 83 นักเรียน ม.1 - ม.3 1.ชีววิทยา : เซลล์พืช วิทยากร อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล 2.เคมี : การกลั่นลำดับส่วน วิทยากร อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 3.ฟิสิกส์ : วงจรอิเล็คทรอนิกส์อย่างง่าย วิทยากร ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
16 ค่ายวิชาการ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง 2022-11-06
ถึง
2022-11-06
ม.ทักษิณ พัทลุง 23000 3680 0 PR2-2566:2/6 ลว 27 ต.ค. 2565 48 นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ชีววิทยา : การใช้กล้องจุลทรรศน์ วิทยากร อ.ดร.อัคนี ผิวหอม เคมี : การเตรียมสารละลายและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ วิทยากร ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
17 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2022-10-08
ถึง
2022-10-30
ม.ทักษิณ สงขลา 196500 31440 0 1128/5 - 7 ลว 4 ต.ค. 2565 218 นักเรียนชั้น ม.3 - ม.5 1.ชีววิทยา เรื่อง การหมักของยีสต์ การทำงานของเอนไซม์ วิทยากร รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล 2.เคมี เรื่อง การตกผลึก วิทยากร. ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ 3.ฟิสิกส์ เรื่อง งาน พลังงาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่าย วิทยากร อ.ดร.จักรี บุญละคร 4.ฟิสิกส์ เรื่อง งาน พลังงาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่าย วิทยากร นายศุภกร กตาธิการกุล 5.ชีววิทยา เรื่อง แบคทีเรีย ยีสต์ และรา การย้อมสีแบคทีเรีย วิทยากร รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล 6.เคมี เรื่อง กรด-เบส ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย วิทยากร ผศ.ศิรพร จันทรคีรี 7.ฟิสิกส์ เรื่อง การคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เครื่องเคาะสัณญาณ ซิมเปิลฮาร์มอนิก วิทยากร นายศุภกร กตาธิการกุล 8. ฟิสิกส์ เรื่อง งาน พลังงาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่าย วิทยากร ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี 9.ชีววิทยา เรื่อง เนื้อเยื่อพืช การทำสไลด์ถาวร วิทยากร อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง 10.เคมี เรื่อง ไฟฟ้า-เคมี การทดลองเรื่องสมดุลเคมี วิทยากร อ.ดร.จิราพร ช่อมณี 11. ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น แสง วิทยากร อ.ดร.จักรี บุญละคร 12. ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น แสง วิทยากร นายศุภกร กตาธิการกุล
18 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ) จ.นราธิวาส 2022-10-07
ถึง
2022-10-08
ม.ทักษิณ พัทลุง 30500 4880 0 1128/8 ลว 4 ต.ค. 2565 32 นักเรียนชั้น ม.4 1.ชีววิทยา : Plant Physiology วิทยากร อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล 2.เคมี : การเตรียมสารละลาย วิทยากร ผศ.วรากร วิศพันธ์ 3.ฟิสิกส์ : แรงและการเคลื่อนที่ วิทยากร อ.วิทยา ทิพย์อักษร
19 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 2022-09-24
ถึง
2022-09-25
ม.ทักษิณ พัทลุง 65000 10400 0 PR2-2565:43/10 ลว 14 ก.ย. 2565 60 นักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 1.เคมี เรื่อง การกลั่นลำดับส่วน และการกลั่นไอน้ำ วิทยากร ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์ 2.ชีววิทยา เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิทยากร อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร 3.ชีววิทยา เรื่อง การผ่ากบ วิทยากร อ.ดร.อัคนี ผิวหอม 4.เคมีเรื่อง การหาปริมาณโปรตีนไข่ขาวด้วยวิธีไบยูเรต วิทยากร ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ 5.เคมี เรื่อง การใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) และการกรองด้วยสูญญากาศ วิทยากร ผศ. วรรณฤดี หิรัญรัตน์ 6.ชีววิทยา เรื่อง เคาะโครโมโซม วิทยากร อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร 7.ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช วิทยากร อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร 8.เคมี เรื่อง การวิเคราะห์การดูดกลืนรังสีอัตราไวโอเลต ของครีมกันแดด วิทยากร ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
20 ค่ายเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนสิริวัณวรี 2 จ.สงขลา 2022-07-02
ถึง
2022-07-03
ม.ทักษิณ สงขลา 73670 11787.2 0 PR2-2565:31/27 ลว 28 มิ.ย. 2565 53 นักเรียนชั้น ม.5 1.เคมี ไฟฟ้าเคมี (แยกสารละลายด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะ วิทยากร อ.ดร.จิราพร ช่อมณี 2.ระบบอวัยวะของสัตว์ วิทยากร ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ 3.ฟิสิกส์ คลื่น แสง เสียง วิทยากร อ.ดร.จักรี บุญละคร 4.การใช้กล้องโทรทัศน์ การดูตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า วิทยากร ผศ.ดร. สุวิทย์ คงภักดี
21 ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 2022-06-03
ถึง
2022-06-04
ม.ทักษิณ พัทลุง 107120 17139.2 0 PR2-2565:25/8 ลว 25 พ.ค. 2565 52 นักเรียน ม.5 - ม.6 เคมี เรื่อง การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู วิทยากร อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา เคมี เรื่อง การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสารละลายโดยใช้เครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ วิทยากร อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ วิทยากร นายกรกฎ เพชรทรัพย์
22 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง 2022-04-22
ถึง
2022-04-22
ม.ทักษิณ พัทลุง 30500 4880 0 PR2-2565:18/30 ลว 21 เม.ย. 2565 53 นักเรียน ม.1 - ม.2 เคมี : สารละลาย กรด เบส วิทยากร 1.ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย 2.อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล ชีววิทยา : การแบ่งเซลล์ วิทยากร 1.อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
23 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวีรนาทศึกษา 2022-03-23
ถึง
2022-03-30
ม.ทักษิณ พัทลุง 16000 2560 0 PR2-2565:15/45 ลว 23 มีนาคม 2565 84 นักเรียน ม.4 1.ชีววิทยา : กายวิภาคศาสตร์ของหัวใจและหลอดเลือด เม็ดเลือด และการตรวจหมู่เลือด วิทยากร 1 อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว 2 อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม 2.เคมี : การแยกสาร วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกร วิศพันธ์ 3.ชีววิทยา : กระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสง วิทยากร อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล
24 ค่ายบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2022-03-12
ถึง
2022-03-13
ม.ทักษิณ พัทลุง 21000 1260 0 PR1-2565:1/2 ลว 11 มี.ค. 2565 40 นักเรียนชั้น ม.5 ชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยีทาง DNAและชีวสารสนเทศเบื้องต้น วิทยากร อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร เคมี เรื่อง กรด เบส และการไทรเทรตในชีวิตประจำวัน (Chemicals in My Life) วิทยากร อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรื่อง Infographic วิทยากร อ.ดร.คณิดา สินใหม ฟิสิกส์ เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์กับชีวิตประจำวัน วิทยากร อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง
25 ค่ายอบรม GLOBE Protocol โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 2022-02-12
ถึง
2022-02-13
ม.ทักษิณ พัทลุง 15800 948 0 PR1-2565:1/2 ลว 17 ก.พ. 2565 27 ครูและนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ฐานการเรียนรู้ เรื่อง ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน และ ยุง
26 ค่ายอบรม GLOBE Protocol โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 2022-01-08
ถึง
2022-01-15
ม.ทักษิณ พัทลุง 12766 765.96 0 PR2-2565:9/31 ลว 10 ม.ค. 2565 11 ครูและนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ฐานการเรียนรู้ เรื่อง ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน และ ยุง
27 ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง (นักเรียนห้องเรียนพิเศษ) 2021-03-24
ถึง
2021-03-24
ม.ทักษิณ พัทลุง 3915 626.4 0 PR2-2564:13/10 ลว 24 มี.ค. 2564 75 นักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 50 คน และ ม.5 จำนวน 25 คน แรงและพลังงาน/ อ.ภรพนา บัวเพชร์ ไฟฟ้าเคมี /อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล ผศ.วรากร วิศพันธุ์
28 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ "เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 2021-03-17
ถึง
2021-03-17
ม.ทักษิณ พัทลุง 18000 2880 0 PR-2:256412/12 ลว 17 มี.ค.64 86 นักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช /อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล น.ส.มาณี แก้วชนิด
29 ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา (ม.ต้น) 2021-03-11
ถึง
2021-03-12
ม.ทักษิณ พัทลุง 33000 5280 0 PR2-2564:11/5 ลว 9 มี.ค. 2564 52 เลนส์ / ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย การไทเทรส กรด เบส / อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล การแบ่งเซลล์รากหอม /อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร จุดประกายความคิดการทำงานวิจัยระดับโรงเรียนการตั้งคำถามและโจทย์วิจัย/ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
30 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 2020-12-23
ถึง
2020-12-23
ม.ทักษิณ พัทลุง 3915 626.4 0 PR2-2564:6/5 73 การหาแรงลัพธ์และแรงเสียดทาน อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง / การไทเทรต กรด-เบส ผศ.วรากร วิศพันธ์ / อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
31 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2020-12-23
ถึง
2020-12-25
ม.ทักษิณ พัทลุง 76000 12160 0 PR2-2564:3/44 60 วงจรไฟฟ้า ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล/ InfoGraphic อ.ดร.คณิดา สินใหม /Microbit อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม /การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล /การเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร วิศพันธ์
32 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนภูเก็ต จ.ภูเก็ต 2020-12-05
ถึง
2020-12-06
ม.ทักษิณ สงขลา 55400 8864 0 PR2-2564:4/48 69 การทำสบู่ อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล /การสกัด DNA ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล / ไฟฟ้า กฎของโอม ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ / Cross Section อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
33 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนสังคมอิสลาม จ.สงขลา 2020-11-28
ถึง
2020-11-29
ม.ทักษิณ พัทลุง 33200 5312 0 51 อ.ดร.อัคนี ผิวหอม /การผ่าศึกษาระบบอวัยวะภายในของกบ และระบบประสาท อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /การแบ่งเซลล์รากหอม แบบไมโทซิส ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน / วงจรไฟฟ้า
34 ค่ายเทคนิคปฎิบัติการ (ม.ต้น)โรงเรียนสตรีพัทลุง 2020-11-14
ถึง
2020-11-14
ม.ทักษิณ พัทลุง 36000 5760 0 PR2-2564:3/33 60 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ การแพร่ การออสโมซิส อ.ดร.​ พิมประภา​ ชัยจักร​ /สารบริสุทธิ์ อ.ดร.ศรชัย อินทะไชย/กายวิภาคศาสตร์ อ.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว/การแยกสารและการนำไปใช้ ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
35 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนราธิวาส จ.นราธิวาส 2020-09-18
ถึง
2020-09-19
ม.ทักษิณ สงขลา 58000 9280 0 PR2-2563:3/22 ลว 28 ก.พ. 2563 61 ฟิสิกส์ รศ.ดร.นิคม ชูศิริ/ชีววิทยา ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /เคมี ผศ.ศิริพร จันทรคีรี/โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ผศ. ดร.สุวิทย์ คงภักดี
36 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา 2020-09-18
ถึง
2020-09-19
ม.ทักษิณ สงขลา 64000 10240 0 PR2-2594:1/34 91 การใช้กล้องจุลทรรศน์ สไลด์ อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง/ ปฏิกิริยาเคมี ผศ.ศิริพร จันทรคีรี /ระบบรอก โมเมนต์ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี / การแบ่งเซล์ การสกัดดีเอ็นเอ การตรวจหมู่เลือด ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /การกลั่น การสกัดสารด้วยตัวทำละลาย สารชีวโมเลกุล อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล / การต่อวงจรไฟฟ้า แสง สนามแม่เหล็ก ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
37 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 2020-09-04
ถึง
2020-09-05
ม.ทักษิณ พัทลุง 57000 9120 0 PR2-2563:11/19 ลว 1 ก.ย. 2563 64 ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ /DNA อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /การเคาะโครโมโซม ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ /การหาปริมาณโปรตีนไข่ขาวฯ อ.ดร.ปาริชาติ เทพทอง /การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงรังสี UV
38 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนดรุณศาสนวิทยา จ.ปัตตานี 2020-08-29
ถึง
2020-08-30
ม.ทักษิณ สงขลา 43200 6912 0 PR2-2563:11/4 42 รศ.ดร.นิคม ชูศิริ /การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.มารีนา มะหน / การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /หลักพันธุกรรมละลักษณะกรรมพันธุ์ในคน ผศ.ศิริพร จันทรคีรี /ปฏิกิริยาเคมี
39 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 2020-08-29
ถึง
2020-08-30
ม.ทักษิณ พัทลุง 55000 8800 0 PR2-2563:11/18 64 สกัด DNA ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ /การหาปริมาณโปรตีนในไข่ขาวด้วยวิธีไบยูเรต (Biuret test) และ การวิเคราะห์การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต (ยูวี) ของครีมกันแดด ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ /การเคาะโครโมโซม อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร / การย้อมสีและการวัดขนาดแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ อาณาจักรฟังไจ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม /วงจรไฟฟ้า และ การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก อ.ภรพนา บัวเพชร์ /
40 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.พัทลุง 2020-08-26
ถึง
2020-08-26
ม.ทักษิณ พัทลุง 3915 626.4 0 PR2-2563:11/9 75 การสกัดสารด้วยตัวทำละลาย โครมาโตกราฟฟี การกลั่นลำดับส่วน ผศ.วรากร วิศพันธ์ อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล / กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล
41 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2020-08-22
ถึง
2020-08-23
ม.ทักษิณ สงขลา 43200 6912 0 PR2-2563:11/3 ลว 20 ส.ค. 2563 42 รศ.ดร.นิคม ชูศิริ : การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.นพดล ศุกระกาญ ่จน์ : หลักพันธุกรรมและลักษณะกรรมพันธุ์ของคน ผศ.มารีนา มะหนิ : การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.ศิรพร จันทรคีรี : ปฏฺิกิริยาเคมี
42 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้น โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง 2020-08-19
ถึง
2020-08-19
ม.ทักษิณ พัทลุง 29000 4640 0 PR2-2563:10/50 ลว 19 ส.ค. 2563 PR2-2563:11/1 ลว 19 ส.ค. 2563 91 เซลล์พืช ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน/แม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล / การกลั่น อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
43 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 2020-02-22
ถึง
2020-02-23
ม.ทักษิณ พัทลุง 50000 8000 0 PR2-2563:3/15 ลว 21 ก.พ. 2563 61 ไฟฟ้า อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง /เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล/ ปฏิกิริยาเคมี ผศ.วรากร วิศพันธ์/ไฟฟ้าเคมี อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ/ดาราศาสตร์ อวกาศ และดวงดาว นายศุภกร กตาธิการกุล นายสุเจนต์ พรหมเหมือน /DNA เซลล์ และการแบ่งเซลล์ อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร/แสง ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
44 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง 2020-02-15
ถึง
2020-02-16
ม.ทักษิณ พัทลุง 56000 8960 0 PR2-2563:3/11 ลว 14 ก.พ. 2563 55 ไฟฟ้า อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง/เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล /ปฏิกิริยาเคมี ผศ.วรากร วิศพันธ์/ไฟฟ้าเคมี อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ / ดาราศาสตร์ อวกาศ และดวงดาว นายศุภกร กตาธิการกุล นายสุเจนต์ พรหมเหมือน /DNA เซลล์ และการแบ่งเซลล์ อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /แสง ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
45 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ ม.5 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2020-02-14
ถึง
2020-02-15
ม.ทักษิณ สงขลา 33600 5376 0 PR2-2563:2/7 ลว 4 ธ.ค. 2562 35 การทำสไลด์ถวารเนื้อเยื่อพืช อาณาจักรพืช : อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง / ไฟฟ้า เคมี : ผศ.ศิริพร จันทรคีรี / คลื่น เสียง : รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
46 ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2020-01-25
ถึง
2020-01-25
ม.ทักษิณ พัทลุง 16800 2688 0 PR2-2563:2/30 ลว 6 ม.ค. 2563 35 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง /เรื่อง แสง ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
47 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ ม.4 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2020-01-18
ถึง
2020-01-19
ม.ทักษิณ สงขลา 56000 8960 0 PR2-2563:2/6 ลว 4 ธ.ค. 2562 69 แบคทีเรีย ยีสต์ รา : ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ / กรด เบส : ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ / การใช้เครื่องเคาะสัญญาณทดลองการเคลื่อนที่แนวดิ่ง : ผศ.มารีนา มะหนิ / โมเมนตัมการชน การขนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่ยืดหยุ่น : ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
48 ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช 2020-01-14
ถึง
2020-01-15
ม.ทักษิณ พัทลุง 27700 4432 0 PR2-2563:2/29 ลว 6 ม.ค. 2563 163 โครงสร้างพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล /จุดประกายความคิดการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล อ.พีระ ทองมี / การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร วิศพันธุ์ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล อ.ดร.ศรชัย อินทะไชย อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ / การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล /การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ / ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี / อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ /เลนส์นูน เลนส์เว้า อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง /การสังเคราะห์แสงของพืช อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
49 ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการ SME โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา 2019-12-23
ถึง
2019-12-24
ม.ทักษิณ พัทลุง 23000 3680 0 PR2-2563:2/14 ลว 20 ธ.ค. 2563 57 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ อ.ภรพนา บัวเพชร์ / การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร วิศพันธ์ / เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
50 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2019-12-14
ถึง
2019-12-15
ม.ทักษิณ สงขลา 56000 8960 0 PR2-2563:2/5 62 นิเวศวิทยา : อ.ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์ / สารชีวโมเลกุล : อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล /ระบบสุริยะ (ดาราศาสตร์) : ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี / ระบบสุริยะ (โลก) : ผศ.มารีนา มะหนิ
51 ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ Science Training Program โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา 2019-11-09
ถึง
2019-11-10
ม.ทักษิณ พัทลุง 33500 5360 0 PR2-2563:1/23 58 สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี ผศ.วรากร วิศพันธ์ / พันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส อ.ดร.ศุภชัย นิติพัน /วงจรไฟฟ้า การหาสเปคตรัมของแสง ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง
52 ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคันธพิทยาคาร จ.ตรัง 2019-11-07
ถึง
2019-11-08
ม.ทักษิณ สงขลา 35500 5680 0 PR2-2563:1/22 27 การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวัดปริมาณ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี /แสง รศ.ดร. นิคม ชูศิริ /การศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง /ไทเทรต ผศ.ศิริพร จันทรคีรี / ศึกษาโครโมโซม ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ /
53 ค่ายพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนประเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง 2019-08-30
ถึง
2019-08-31
ม.ทักษิณ สงขลา 38500 6160 0 PR2-2562:7/2 ลว 23 ส.ค. 2562 51 การสกัด DNA ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /สมดุลเคมี อ.ดร.จิราพร ช่อมณี /การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การตกอิสระ รศ.ดร.นิคม ชูศิริ / ฟังก์ชัน ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
54 ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.4 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2019-07-20
ถึง
2019-07-21
ม.ทักษิณ สงขลา 56500 9040 0 PR1-2562:41/48 74 ชีววิทยา วัฎจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เคมี การหาจุดเดือดและจดหลอมเหลว การเตรียมสารละลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
55 ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ STEM โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ.พัทลุง 2019-07-20
ถึง
2019-07-20
ม.ทักษิณ พัทลุง 25500 4080 0 PR1-2562:42/41 69 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ /ฐานการเรียนรู้เรื่อง ดิน / ฐานการเรียนรู้เรื่อง ยุง โดย อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ และน.ส.ชามาดา ชัยเจริญ
56 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2019-07-13
ถึง
2019-07-14
ม.ทักษิณ สงขลา 56500 9040 0 PR1-2562:41/47 ลว 11 กรกฎาคม 2562 68 ชีววิทยา หลักพันธุกรรมและลักษณะกรรมพันธุ์ในคน เคมี ปฏิกิริยาเคมี ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
57 การศึกษาดูงานด้านวิทยาสาสตร์และพลังงานทดแทน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 2019-07-06
ถึง
2019-07-06
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 0 130
58 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนโครงการ MASTER PROGRAM (ม.2) โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2019-06-27
ถึง
2019-06-29
ม.ทักษิณ พัทลุง 83000 13280 0 PR1-2562:40/7 ลว 28 มิ.ย. 2562 64 InfoGraphic Design โดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม และ อ.ดร.คณิดา สินใหม / การเตรียมสารละลาย และช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.วรากร วิศพันธ์ /การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และฝึกปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ โดย นายศุภกร กตาธิการกลุ และ นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
59 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา 2019-06-14
ถึง
2019-06-15
ม.ทักษิณ สงขลา 65000 10400 0 PR-2562:38/45 ลว 18 มิ.ย. 2562 93 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วิทยากร ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน วิทยากร ผศ.ศิริพร จันทรคีรี ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ันฐาน วิทยากร ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี / รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
60 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต 2019-05-18
ถึง
2019-05-19
ม.ทักษิณ สงขลา 55200 8832 0 73 แสงกับไฟฟ้า วิทยากร ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี คลอสเซกชั่น ย้อมสี วิทยากร อ.ดร.จารุวัฒน์ / อ.ยุพิน / อ.ดร.นิลุบล สกัดสาร น้ำมันหอมระเหย ทำสบู่ วิทยากร อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล สกัด DNA โครโมโซม วิทยากร อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /ผศ.ดร.นพดล ศุกระกาญจน์
61 ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2019-01-26
ถึง
2019-01-27
ม.ทักษิณ สงขลา 32300 5168 0 PR1-2562:22/46 62 หลักพันธุกรรมและลักษณะกรรมพันธุ์ในคน วิทยากร อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ปฏิกิริยาเคมี วิทยากร ผศ.ศิริพร จันทรคีรี การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.มารีนา มะหนิ
62 ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.4 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2019-01-18
ถึง
2019-01-19
ม.ทักษิณ สงขลา 30900 4944 0 PR1-2562:22/45 40 แบคทีเรีย ยีส รา วิทยากร ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ ปริมาณสารสัมพันธ์ วิทยากร ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประสิทธิภาพของเครื่องกล วิทยากร รศ.ดร.นิคม ชูศิริ และ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
63 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 2018-12-08
ถึง
2018-12-09
ม.ทักษิณ พัทลุง 60000 9600 0 PR1-2562 124 เคมี : การเตรียมสารละลาย กรด เบส สมดุลเคมี วิทยากร อ.ดร.ศรชัย อินทะไชย แคตไอออน แอนไอออน เทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิทยากร ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ้น แสง เลนส์เว้า เลนส์นูน วิทยากร ผศ.ดร.ฉัตร ผลนาค และ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง แรงและการเคลื่อนที่ วิทยากร อ.ภรพนา บัวเพชร์ การเหนียวนำสนามแม่เหล็ก วิทยากร ผศ.ดร.ฉัตร ผลนาค
64 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ STEM โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 2018-11-25
ถึง
2018-11-25
ม.ทักษิณ พัทลุง 45300 7248 0 107 ค่ายการฝึกปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ด้วยสมองกลฝังตัว โดย อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ นร.ม.4 จำนวน 101 คน และครู 6 คน
65 ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ Science Trianing Program (ม.6 จำนวน 56 คน) 2018-11-10
ถึง
2018-11-11
ม.ทักษิณ พัทลุง 36590 5854.4 0 PR-2562:9/35 วันที่ 5 พ.ย. 2561 55 1.ฟิสิกส์ (แสง) อ.ดร.ชลธิรา 2.ช่ีววิทยา (การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR กับ agarose gel) อ.ดร.ศุภชัย 3.เคมี (กรด เบส สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี) ผศ.วรากร
66 ค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคปฏิบัติการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 2018-07-13
ถึง
2024-07-14
ม.ทักษิณ พัทลุง 48000 7680 0 64 ม.5 เคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร / ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.ดร.จักรพงศ์ ม.5 ฟิสิกส์ เรื่อง แสง ผศ.ดร.ฉัตร / การใช้มัลติมิเตอร์และวงจรไฟฟ้า อ.ภรพนา ม.6 ชีววทิยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง อ.ดร.ปวีณา / เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา ม.6 ฟิสิกส์ การใช้มัลติมิเตอร์ อ.ภรพนา / แสง ผศ.ดร.ฉัตร
67 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 2018-07-07
ถึง
2018-07-07
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 0 130
68 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MASTER PROGRAM 2018-06-15
ถึง
2018-06-17
ม.ทักษิณ พัทลุง 73500 11760 0 PR1-2561:73/47 67 นักเรียนชั้น ม.2
69 ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฏิบัติการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 2018-03-31
ถึง
2018-04-01
ม.ทักษิณ พัทลุง 38600 6176 0 PR1-2561:39/19 วันที่ 16 มีนาคม 2561 44
70 ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จ.สงขลา 2018-03-17
ถึง
2017-03-18
ม.ทักษิณ สงขลา 30100 4816 0 PR1-2561:39/20 30
71 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 2018-02-10
ถึง
2018-02-11
ม.ทักษิณ พัทลุง 81000 12960 0 160
72 ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 2018-02-10
ถึง
2018-02-11
ม.ทักษิณ พัทลุง 39500 6320 0 30
73 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2018-02-03
ถึง
2018-02-04
ม.ทักษิณ สงขลา 42000 6720 0 PR1-2561:22/15 67
74 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์) 2018-01-27
ถึง
2018-01-28
ม.ทักษิณ สงขลา 39000 6240 0 PR1-2561:22/14 47
75 การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน โดย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ 2018-01-27
ถึง
2018-01-27
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 0 31
76 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทาด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี และคณิตศาสตร์) โรงเรียนดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี 2018-01-20
ถึง
2018-01-21
ม.ทักษิณ สงขลา 33200 5312 0 PR-2561:22/13 61
77 ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 2018-01-20
ถึง
2018-01-21
ม.ทักษิณ พัทลุง 52600 8416 0 PR1-2561:26/42 110
78 ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุ๋งฮั่วโซะเซียว จ.ตรัง 2017-09-28
ถึง
2017-09-28
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 3000 PR1-2560:115/7 5 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดสารจากสะตอเพื่อยับยั้งเชื้อ Strephylococcus aureus ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
79 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2017-07-29
ถึง
2017-07-30
ม.ทักษิณ สงขลา 35000 5600 0 64 ม.2 เคมีและคณิตศาสตร์
80 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2017-07-24
ถึง
2017-07-26
ม.ทักษิณ สงขลา 40800 6528 0 44 ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์
81 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื่องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2017-07-21
ถึง
2017-07-23
ม.ทักษิณ สงขลา 46800 7488 0 45 ม.4 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
82 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 2017-07-18
ถึง
2017-07-18
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 0 130 ม.3 ห้องเรียนพิเศษ นร.120 คน และ ครู 10 คน
83 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2017-06-15
ถึง
2017-06-17
ม.ทักษิณ พัทลุง 77900 12464 0 PR1-2560:79/26 60 ค่ายฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี
84 กิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช 2017-03-02
ถึง
2017-03-02
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 0 ไม่มีค่าใช้จ่าย 22
85 กิจกรรมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ "มหาวิทยาลัยที่ใช่ ด้วยใจที่ชอบ" โรงเรียนปัญญาทิพย์ จ.สุราษฎร์ธานี 2017-02-24
ถึง
2017-02-24
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 0 ไม่มีค่าใช้จ่าย 138
86 ค่าคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 2017-02-11
ถึง
2017-02-12
ม.ทักษิณ สงขลา 39500 6320 0 PR1-2560:29/49 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2560 26
87 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2017-01-28
ถึง
2017-01-29
ม.ทักษิณ พัทลุง 32400 5184 0 PR1-2560:19/16 ลว 9 ม.ค. 2560 45
88 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 2017-01-21
ถึง
2017-01-22
ม.ทักษิณ พัทลุง 43000 6880 0 PR1-2560:19/14 ลว 9 ม.ค. 2560 65
89 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง 2017-01-14
ถึง
2016-01-15
ม.ทักษิณ พัทลุง 64850 10376 0 PR1-2560:20/7 ลว 16 มกราคม 2560 102
90 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 2016-12-17
ถึง
2016-12-18
ม.ทักษิณ พัทลุง 23500 3760 0 PR1-2560 : 15/38 ลว 9 ธ.ค. 2559 53
91 ค่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 2016-12-16
ถึง
2016-12-17
ม.ทักษิณ พัทลุง 49350 7896 0 PR1-2560:17/15 ลว 19 ธ.ค. 2560 118
92 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ สอวน.ชีววิทยา โรงเรียนสตรีพัทลุง) 2016-08-22
ถึง
2016-08-22
ม.ทักษิณ พัทลุง 6000 0 6000 35
93 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ สอวน.เคมี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม) 2016-08-22
ถึง
2016-08-22
ม.ทักษิณ พัทลุง 3000 480 3000 35
94 ค่าบำรุงใช้สถานที่วิทยาเขตพัทลุง : ห้อง SC 1346 2016-02-20
ถึง
2016-02-20
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 3000 PR1-2559:33/13 0 คุณมาณี แก้วชนิด ผู้ประสานงาน
95 การศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 2016-01-28
ถึง
2016-01-28
ม.ทักษิณ พัทลุง 0 0 0 28 กิจกรรมศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 ค่ายอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) สำหรับนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 2016-01-23
ถึง
2016-01-23
ม.ทักษิณ พัทลุง 25000 3750 0 PR2-2559:2/24 120
97 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี 2016-01-16
ถึง
2016-01-17
ม.ทักษิณ สงขลา 39000 5850 0 47
98 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 2016-01-15
ถึง
2016-01-17
ม.ทักษิณ พัทลุง 59000 8850 0 PR2-2559:2/15 (ค่าใช้จ่ายดำเนินการ) PR2-2559:2/26 (เงินรับฝาก ค่าอาหาร) 38
99 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณศาสตน์ จ.ปัตตานี 2016-01-09
ถึง
2016-01-10
ม.ทักษิณ สงขลา 53000 7950 0 77
100 ค่ายปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรียนอุบลรัตรราขกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 2015-08-29
ถึง
2015-08-30
ม.ทักษิณ พัทลุง 61500 9225 0 PL1-2558 : 96/26 156
101 ค่ายเสริมทักษะฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ รร สภาราชินี ตรัง 2015-08-06
ถึง
2015-08-07
ม.ทักษิณ สงขลา 74000 11100 0 PR2-2558 :4/19 118
102 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ รร ดรุณศาสน์วิทยา จปัตตานี 2015-07-28
ถึง
2015-07-29
ม.ทักษิณ สงขลา 39800 5970 0 37
103 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ รร ดรุณศาสน์วิทยา จปัตตานี 2015-07-21
ถึง
2015-07-23
ม.ทักษิณ สงขลา 65000 9750 0 PR2-2558 : 4/11 77
104 ค่าย ESS ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาฯ พัทลุง 2015-07-11
ถึง
2015-07-12
ม.ทักษิณ พัทลุง 31800 4770 0 PR-2558 : 76/17 69
105 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯโรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2015-05-22
ถึง
2015-05-23
ม.ทักษิณ พัทลุง 85280 12792 0 pr1-2558 : 61/29 pr1-2558 : 61/30 62
106 การศึกษาดูงานและพบนักวิจัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2015-03-26
ถึง
2015-03-26
ม.ทักษิณ พัทลุง 17200 2580 0 pr1-2558 : 38/27 pr1-2558 : 38/28 113
107 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภาณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช 2015-03-23
ถึง
2015-03-24
ม.ทักษิณ พัทลุง 29500 4425 0 pr1-2558 : 38/2 pr1-2558 : 38/3 160
108 ค่ายวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 2015-03-06
ถึง
2015-03-08
ม.ทักษิณ สงขลา 42000 6300 0 pr1-2558 : 2/34 pr1-2558 : 2/35 26
109 ค่ายวิชาการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง 2015-02-12
ถึง
2015-02-12
ม.ทักษิณ สงขลา 36500 5475 0 pr1-2558 : 31/38 pr1-2558 : 31/39 38
110 ค่ายโครงงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา ม๖ 2014-12-20
ถึง
0214-12-20
ม.ทักษิณ พัทลุง 20000 3000 0 pr1-2557:17/7 132
111 ค่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง ม๑-๖ 2014-11-08
ถึง
2014-11-09
ม.ทักษิณ พัทลุง 82000 12300 0 pr1-2557:7/44 pr1-2557:7/45 0
112 ค่ายวิชาการ โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 2014-10-09
ถึง
2014-10-10
ม.ทักษิณ พัทลุง 71800 10770 0 pr1-2557:79/28 pr1-2557:79/29 104
113 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี,ม ๒ ม ๔ ตรัง 2014-07-31
ถึง
0214-08-01
ม.ทักษิณ พัทลุง 71800 10770 0 pr1-2557:81/25 pr1-2557:81/26 64
114 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2014-06-19
ถึง
2014-06-20
ม.ทักษิณ พัทลุง 89100 13365 0 pr1-2557:77/40 pr1-2557:77/41 60
115 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี ม ๔ ตรัง 2013-11-30
ถึง
2013-12-01
ม.ทักษิณ พัทลุง 80000 12000 0 pr1-2557:16/12 pr1-2557:16/13 64
116 ค่ายวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ดร.ปิยาลักษณ์ ภาษิตกุล 2013-10-19
ถึง
2013-10-23
ม.ทักษิณ พัทลุง 58500 8775 0 pr1-2557:1/4 110
117 ค่ายวิชาการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง 2013-10-02
ถึง
2013-10-04
ม.ทักษิณ สงขลา 30500 4575 0 pr1-2557:1/32 pr1-2557:1/33 37
118 ค่าย BEC โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2013-08-31
ถึง
2013-09-01
ม.ทักษิณ พัทลุง 35000 5250 0 PR1-2556 : 91/38 47
119 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 2013-07-20
ถึง
2013-07-22
ม.ทักษิณ สงขลา 24680 3702 8100 0419/24 0419/25 67
120 ค่ายที่ปรึกษาโครงงานวิจัย นักเรียนห้องพิเศษ โรงเรียนเบญมราชูทิศทักษิณ นครศรีธรรมราช 2013-07-01
ถึง
2013-09-30
ม.ทักษิณ พัทลุง 25000 3750 6000 PL1-2556:2/50 17
รวม 120 รายการ   4881173 762601.48 29100