ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ข่าวประชาสัมพันธ์
SCI-NEXT Academy โครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล Up Skill & Re Skill

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการใช้เครื่องมือ AI สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Using AI tools for education professionals โดยหน่วยบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 👉หลักสูตรการฝึกอบรม “การใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-05-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-05-25
เริ่ม 2024-05-20 13:41:00
สิ้นสุด 2024-05-20 13:42:00

เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในหัวข้อเรื่อง Feed additives in aquaculture

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-05-10
เริ่ม 2024-05-09 13:00:00
สิ้นสุด 2024-05-09 16:00:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
🔢นับถอยหลัง👉ก่อนรับสมัคร❤TCAS67 🎉รอบ Admission 🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 💛เปิดรับ 6 หลักสูตร และ 2 หลักสูตรควบสองปริญญา

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-05-31
เริ่ม 2024-04-24 08:00:00
สิ้นสุด 2024-05-12 18:00:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล📣เดินหน้าเต็มตัว แต่งตั้ง👩‍🦳ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง เป็น“รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการนานาชาติ”🏅พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและนิสิตสู่ระดับนานาชาติ

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2035-04-03
เริ่ม 2024-04-03 08:00:00
สิ้นสุด 2024-04-03 18:00:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 164 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน 2567

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-04
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-30
เริ่ม 2024-04-04 14:21:00
สิ้นสุด 2024-04-30 14:21:00

เขียนโดย ภัณฑิรา พูลสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ
  2112

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ร่วมตอบ EIT, ITA

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-05-22
เริ่ม 2024-03-22 21:59:00
สิ้นสุด 2024-05-22 21:59:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-15
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-03-15
เริ่ม 2024-03-15 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-15 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกิจกรรมสายใยผูกพัน ทานตะวันเบ่งบาน (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ห้องเรียนรวม MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-15
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-30
เริ่ม 2024-03-15 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-15 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-08
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-06-06
เริ่ม 2024-03-08 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-08 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการพุ่งตรงคณะวิทย์ฯ ม.ทักษิณ ตามหานิสิตจบใหม่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-02-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-12-30
เริ่ม 2024-03-01 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-01 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567

ให้ศึกษาผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ LinkedIn Learning โดยให้ดำเนินการศึกษาเรียนรู้ (จำนวน 24 ชม. รายชื่อหลักสูตรอบรมพร้อมเตรียมความพร้อมของนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567 ) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2567

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-06
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-06-29
เริ่ม 2024-03-06 21:51:00
สิ้นสุด 2024-06-29 21:51:00

เขียนโดย ภัณฑิรา พูลสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ
  2112

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบ English Exit Exam ภาคเรียนที่ 2/66 สำหรับนิสิตชั้นปี 1 รหัส 66

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวันสอบ English Exit Exam สำหรับนิสิตชั้นปี 1 รหัส 66 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2567

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-02-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-03-09
เริ่ม 2024-02-29 16:56:00
สิ้นสุด 2024-03-09 17:00:00

เขียนโดย ภัณฑิรา พูลสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ
  2112

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดผลงานทางวิชาการ ในโครงการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-02-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-03-06
เริ่ม 2024-02-29 14:30:00
สิ้นสุด 2024-03-06 17:00:00

เขียนโดย ภัณฑิรา พูลสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ
  2112

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล (SciDI Innovation Showcase Center)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) ตณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-01-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-01-26
เริ่ม 2024-01-25 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-25 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

No Gift Policy

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-12-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-01-31
เริ่ม 2023-12-21 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-31 12:54:00

เขียนโดย ศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2106