แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 34

: 2 ปีที่แล้ว

📚 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉
แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวข้อ:
An environmentally friendly process for textile wastewater treatment with a medium-chain-length polyhydroxyalkanoate film

โดย
☘️ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังข์รักษ์ และคณะ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

📚Impact factor: 2.572
Journal of Polymers and the Environment

Accepted Date: 9 March 2021
Published: 25 March 2021

📝 แหล่งอ้างอิง
- Aophat Choonut, Poonsuk Prasertsan, Sappasith Klomklao, and Kanokphorn Sangkharak. "An Environmentally Friendly Process for Textile Wastewater Treatment with a Medium-Chain-Length Polyhydroxyalkanoate Film." Journal of Polymers and the Environment (2021): 1-12.

https://doi.org/10.1007/s10924-021-02121-6

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500