แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 411

: 2 ปีที่แล้ว

📚 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉
แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หัวข้อ:
Statistical Process Control Applications for Monitoring of Volume Changes of Saltwater Fishery in Satun Province
โดย
☘️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
(Asst. Prof. Rungsarit Intaramo)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

บทสรุป:
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี 2547-2559 โดยใช้แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม (Cumulative sum control chart: CUSUM control chart) พบว่าปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดสตูลมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2550 โดยสัตว์น้ำเค็มประเภทปลามีปริมาณในการจับมากที่สุด ส่วนสัตว์น้ำเค็มประเภทเซฟาโซพอด เปลือกแข็งรวมถึงประเภทอื่นๆ มีปริมาณในการจับที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ CUSUM ได้แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ซึ่งบ่งบอกได้ว่ากระบวนการเริ่มออกนอกกระบวนการควบคุมตั้งแต่ปี 2551

แหล่งอ้างอิง
📝 Rungarit Intaramo and Chaowarit Phanthong, Statistical Process Control Applications for Monitoring of Volume Changes of Saltwater Fishery in Satul Province, Thai Journal of Mathematics, Vol. 19, 2021, No.3, Page 784-792.

Indexing: Thai J Math
http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/index

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500