แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 249

: 2 ปีที่แล้ว

🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

✨หัวข้อ: Dye removal efficiency of fresh and dry alginate beads incorporating zinc oxide

โดย
⭐️ผศ. ดร. พชร ผลนาค สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ

📍Impact factor 2.63
📍แหล่งอ้างอิง
- Arab Journal of Basic and Applied Sciences, (2022), 29:1, 53-64.
- DOI: 10.1080/25765299.2022.2040173

#SciConnect
#SciTSU
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500