คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดี
 
ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 
ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้โครงการยกระดับนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Invention to Business (I-2B)
ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลากดหัวโม่งอย่างยั่งยืนและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
 
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500