คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจาย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Polymers and the Environment
อ่าน : 42

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจาย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
สาขาวิชาเคมี

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Polymers and the Environment
Accepted: 18th August 2022
Impact Factor: 4.705

ชื่อเรื่อง: Utilization of textile wastewater as a substrate for polyhydroxyalkanoate (PHA) and enhanced production by mutant Enterobacter

 

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500