คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง และคณะ

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
อ.ดร.ภรพนา บัวเพชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
นางสาวธัญวรรณ รอดพยุง นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์
นายนฤทธิ์ กล่อมพงษ์ ทีมวิจัย
นายอานนท์ ศรีสุข ทีมวิจัย

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคโปสเตอร์ “ระดับดีมาก”
ชื่อผลงาน “สมบัติการป้องกันรังสีเอกซ์ของคอมโพสิตจากยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#มหาวิทยาลัยทักษิณ