ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov. โดย อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต และคณะ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-02-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2027-02-01
เริ่ม 2022-02-02 00:00:00
สิ้นสุด 2027-02-01 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Dye removal efficiency of fresh and dry alginate beads incorporating zinc oxide โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-11
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2027-04-10
เริ่ม 2022-04-11 00:00:00
สิ้นสุด 2027-04-10 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Magnetic Properties and Morphology Copper-Substituted Barium Hexaferrites from Sol-Gel Auto-Combustion Synthesis โดย ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ และนายอับดุลมุมีน เลาะมะอะ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-01-06
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2027-01-06
เริ่ม 2022-01-06 00:00:00
สิ้นสุด 2027-01-06 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Effects of Synthesis Conditions and Storage on Silver Nanospheres Chemically Reduced by Mulberry Leaf Extracts โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-09-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-02-01
เริ่ม 2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด 2026-02-01 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Statistical Process Control Applications for Monitoring of Volume Changes of Saltwater Fishery in Satun Province โดย ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-09-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2021-09-08
เริ่ม 2021-09-09 00:00:00
สิ้นสุด 2021-09-08 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

In vitro evaluation of the probiotic potential of Lactobacillus isolated from native swine manure โดย นางสาวจิระประภา ตุยารัมย์ และผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-08-09
เริ่ม 2021-08-10 00:00:00
สิ้นสุด 2026-08-09 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

An environmentally friendly process for textile wastewater treatment with a medium-chain-length polyhydroxyalkanoate film โดย รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-06-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2021-06-21
เริ่ม 2021-06-22 00:00:00
สิ้นสุด 2021-06-21 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Total Phenolic Content, Antioxidant and Antityrosinase Activities of Garcinia dulcis Root Extract โดย อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง และฐิติยา ลูกแป้น

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-06-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2021-06-01
เริ่ม 2021-06-02 00:00:00
สิ้นสุด 2021-06-01 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Enhancement of Thermophilic Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent by pH Adjustment and Effluent Recycling โดย นางสาวอภิญญา สิงห์ฆาฬะ, ดร.ชลธิชา มามิมิน, ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง และผศ.ดร.สมพงศ์โอทอง

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-05-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-05-30
เริ่ม 2021-05-31 00:00:00
สิ้นสุด 2026-05-30 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

The removal of Pb2+ from aqueous solution using mangosteen peel activated carbon: Isotherm, kinetic, thermodynamic and binding energy calculation โดย ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น และนางสาวสุภาพร รัตนพันธ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-05-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-05-23
เริ่ม 2021-05-24 00:00:00
สิ้นสุด 2026-05-23 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

The Contribution of Thai Fisheries to Sustainable Seafood Consumption: National Trends and Future Projections โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-05-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-05-17
เริ่ม 2021-05-18 00:00:00
สิ้นสุด 2026-05-17 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Symbiotic Bacteroides and Clostridium-rich methanogenic consortium enhanced biogas production of high-solid anaerobic digestion systems โดย นายวิศรุต ตุกังหัน และผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-04-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-04-25
เริ่ม 2021-04-26 00:00:00
สิ้นสุด 2026-04-25 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Simultaneous biogas upgrading and acetic acid production by homoacetogens consortium enriched from peatland soil โดย นางสาวศรีสุดา ไชยกิจแก้ว นายจิราวุฒิ สีเงินยวง และผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-05-11
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-05-10
เริ่ม 2021-05-11 00:00:00
สิ้นสุด 2026-05-10 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

In silico and in vitro anti-AChE activity investigations of constituents from Mytragyna speciosa for Alzheimer’s disease treatment โดย โดย นางสาววันสิริ อินทร์นอก, ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น, ผศ.ดร.เนตรนภา แซ่หลี และ ผศ.ดร.อัษฎาวุษ หิรัญรัตน์

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-05-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-05-02
เริ่ม 2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด 2026-05-02 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

บทความวิจัย
แนะนำบทความวิจัย

Strategies for recovery of imbalanced full-scale biogas reactor feeding with palm oil mill effluent โดย นางสาวนันทรัตน์ วงศ์แฝด, ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง และคณะ

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-04-30
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-04-29
เริ่ม 2021-04-30 00:00:00
สิ้นสุด 2026-04-29 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500