คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Ceramics International
อ่าน : 129

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ขอแสดงความยินดีกับ

 อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Ceramics International
Accepted: 11th September 2022
Impact Factor: 5.532

ชื่อเรื่อง: Colossal dielectric properties of Na1/3Ca1/3Sm1/3Cu3Ti4O12 ceramics: Computational and experimental investigations

 

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500