ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร International Journal of Renewable Energy Development

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร : International Journal of Renewable Energy Development
 ฐานข้อมูล SCOPUS Q3
 Accepted date: 15th September 2022
 ชื่อเรื่อง:Techno-Economic Assessment of a 100 kWp Solar Rooftop PV System for Five Hospitals in Central Southern Thailand
 ทีมนักวิจัย :
Rawit Khamharnphol
Ismail Kamdar
Jompob Waewsak
Somphol Chiwamongkhonkarn
Sakrapee Khunpetcha
Chuleerat Kongruang
Yves Gagnone
Faculty of Industrial Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
Research Center in Energy and Environment, Faculty of Science, Thaksin University (Phatthalung Campus), Phatthalung, Thailand
Faculty of Engineering, Thaksin University (Phatthalung Campus), Phatthalung, Thailand
School of Accountancy and Finance, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
Université de Moncton, Edmundston, New Brunswick, Canada
 
    DANASLOTเขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002