ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงปลาวัยอ่อนที่มี อาหารเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทไคทริดส์และกรรมวิธีการผลิต”

รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล และ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-02
เริ่ม 2022-05-26 11:10:00
สิ้นสุด 2022-06-02 11:10:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “ชุดทดลองสังเคราะห์อนุภาคทองคำและทองแดงนาโน”

ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ ร่วมกับ นางสุรัสวดี มณี

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-01
เริ่ม 2022-05-24 15:37:00
สิ้นสุด 2022-06-01 15:37:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “ชุดสื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส Polymerase chain Reaction : PCR ”

อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ และอ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-01
เริ่ม 2022-05-20 15:31:00
สิ้นสุด 2022-06-01 15:32:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอัลคาลิจีเนส ยูโทรฟัส (Alcaligenes etrophus) เพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวจากน้ำกากส่าและกรรมวิธีผลิต”

รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ร่วมกับ ดร.โอภาส ชูนุตร

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-17
เริ่ม 2022-05-17 16:10:00
สิ้นสุด 2022-07-17 16:10:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา”

รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-17
เริ่ม 2022-05-17 16:06:00
สิ้นสุด 2022-06-17 16:07:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตเอทานอลและพอลิเมอร์ชีวภาพจากกลีเซอรอล"

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ นางสาวธนาภรณ์ รักการ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-04-29
เริ่ม 2021-07-19 10:02:00
สิ้นสุด 2021-08-19 10:04:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสามจากทรอสโทไคทริดส์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-19
เริ่ม 2021-07-19 17:15:00
สิ้นสุด 2022-04-28 17:15:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ "ชุดชุบโลหะและการสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี"

ผศ.ดร.นินนาท์​ จันทร์สูรย์​ นายศุภกร​ กตาธิการกุล​ นายสุเจนต์​ พรหมเหมือน

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-02
เริ่ม 2021-07-28 17:12:00
สิ้นสุด 2022-04-28 17:12:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกร่วมกับยีสต์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-02
เริ่ม 2021-07-28 17:08:00
สิ้นสุด 2022-04-28 17:09:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514