ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณวงค์ บุนนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-01-09
เริ่ม 2024-01-09 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-09 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ชุดทําสลบแบบพกพาโดยใช้น้ำแข็งแห้ง” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-11-30
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-11-30
เริ่ม 2023-11-30 08:00:00
สิ้นสุด 2023-11-30 11:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์  “กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากลําต้นปาล์มน้ำมัน”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-29
เริ่ม 2023-06-29 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-29 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษจากลําต้นปาล์มน้ำมัน”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-29
เริ่ม 2023-06-29 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-29 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
🌻คณะวิทยาศาสตร์ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค 💛ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ ✅ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์องุ่นที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-05-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-05-23
เริ่ม 2023-05-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-05-23 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี สาขาวิชาเคมี ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงโลหะแมกนีเซียมในสารละลายโมโนโซเดียมกลูตาเมท”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-05-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-05-23
เริ่ม 2023-05-22 08:00:00
สิ้นสุด 2023-05-22 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ และผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “เจลสมุนไพรต้านเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-03-09
เริ่ม 2023-03-09 09:08:00
สิ้นสุด 2023-03-09 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “การ์ดนำเสนอและสรุปกิจกรรมประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality, AR)”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-12-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-01-22
เริ่ม 2022-12-22 13:00:00
สิ้นสุด 2023-01-22 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงปลาวัยอ่อนที่มี อาหารเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทไคทริดส์และกรรมวิธีการผลิต”

รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล และ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-02
เริ่ม 2022-05-26 11:10:00
สิ้นสุด 2022-06-02 11:10:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “ชุดทดลองสังเคราะห์อนุภาคทองคำและทองแดงนาโน”

ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ ร่วมกับ นางสุรัสวดี มณี

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-01
เริ่ม 2022-05-24 15:37:00
สิ้นสุด 2022-06-01 15:37:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “ชุดสื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส Polymerase chain Reaction : PCR ”

อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ และอ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-01
เริ่ม 2022-05-20 15:31:00
สิ้นสุด 2022-06-01 15:32:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอัลคาลิจีเนส ยูโทรฟัส (Alcaligenes etrophus) เพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวจากน้ำกากส่าและกรรมวิธีผลิต”

รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ร่วมกับ ดร.โอภาส ชูนุตร

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-17
เริ่ม 2022-05-17 16:10:00
สิ้นสุด 2022-07-17 16:10:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา”

รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-17
เริ่ม 2022-05-17 16:06:00
สิ้นสุด 2022-06-17 16:07:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตเอทานอลและพอลิเมอร์ชีวภาพจากกลีเซอรอล"

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ นางสาวธนาภรณ์ รักการ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-04-29
เริ่ม 2021-07-19 10:02:00
สิ้นสุด 2021-08-19 10:04:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสามจากทรอสโทไคทริดส์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-19
เริ่ม 2021-07-19 17:15:00
สิ้นสุด 2022-04-28 17:15:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514