SciACL EP2 ยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์
อ่าน : 341

: 1 ปีที่แล้ว

วิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบของยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ยุคใหม่ กับภูมิปัญญาดั้งเดิมเชื่อมโยงกันอย่างไร ถ่ายทอดเรื่องราวโดย อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ กับสารคดีที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ นำมาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์โดย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

    dewi88เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512