เสนอชื่อรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

: 2 สัปดาห์ที่แล้ว

🌻คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญชวนเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
โดยจะแบ่งรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเป็น 3 ประเภท ได้แก่
🥇 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม
มอบให้แก่ศิษย์เก่า ผู้ประสบความสาเร็จและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเป็นผลงานที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของ ประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
🥇 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร
มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสาเร็จ และ เป็นผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งบริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน และทาคุณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป หรือ เป็นผู้ประสบความสาเร็จในการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวจนเป็นที่ยอมรับ
🥇 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ (Young Smart)
มอบให้แก่ศิษย์เก่าที่อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในปีที่มีการเสนอชื่อ ซง่ึ เป็นผู้ประกอบสัมมาชีพหรือปฏิบัติตน ที่ประสบความสาเร็จ และเป็นผู้สร้าง แรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีในสังคม หรือเป็นผู้พัฒนาหรือมีจิตอาสาที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จนเป็นที่ประจักษ์

📌สามารถเสนอชื่อ พร้อมประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลตามรูปแบบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
ช่องทาง E-mail : Thapakorn.k @tsu.ac.th
ไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โดยนับจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ
รายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและแบบเสนอชื่อที่ Qr-code หรือ https://drive.google.com/.../1xb2sRIar2WaAXW0rwjWb5...