UpDate จากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

: 11 เดือนที่แล้ว

UpDate จากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

1.เรื่องอัตราค่าบำรุงห้องพักรับรอง อาคาร @TSUPlace วิทยาเขตสงขลา พ.ศ.2565

 

 

2.กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2565

 

 

3.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

 

 

4.อัตราค่าบำรุงที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

 

5.อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2565

 

 

 

 

    slot88เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002