กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn “Leaders in Innovation: การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย”

: 3 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn

“Leaders in Innovation: การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย”

โดยผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากประสบการณ์ดังนี้

  1. คุณนพดร ปัญญาจงถาวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สวทช.

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022)

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ได้รับรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022”

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

SC1218 พัทลุง/ห้องประชุม SC216 สงขลา และผ่านระบบประชุมออนไลน์ WebEx

 

ระบบประชุมออนไลน์ WebEx:

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m63819b2f07ba69a0cf92d6108a0d6657

Meeting number: 2550 509 2522

Password: 123456

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ผ่าน Link:

https://forms.gle/Cw1JeLUQsuRivAue8