คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล เหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับ

นางสาวธัญวรรณ รอดพยุง
นางสาวนิศามล ทองแหม
นางสาวศศิวิมล แก้วทองสอน
นิสิตสาขาฟิสิกส์

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

 

จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)
ระดับอุดมศึกษา ด้าน สุขภาพและการแพทย์


ชื่อผลงาน 
“วัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิตยางคอมปาวด์ผสมกับแบเรียมซัลเฟต”
(Lead-free X-ray Shielding Materials Based on Rubber Compound/Barium Sulfate Composites)

คณะที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง (ที่ปรึกษาหลัก)
อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์
อาจารย์นฤทธิ์ กล่อมพงษ์
นายอานนท์ ศรีสุข
นางสาวอมาวสี รักเรือง


เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500