คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่าน : 72

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)
1. ชุดโครงการเรื่อง: อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์และคัดแยกสายพันธุ์ของพืชสกุลกัญชาแบบมือถือ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
สาขาวิชาชีววิทยา
 
2. โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบนมือถือโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม สำหรับตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา
(ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบผสมผสานร่วมกับผู้ประกอบโรงแรม ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา)
-อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
3. โครงการเรื่อง: การศึกษาโครงสร้างและพัฒนาสมบัติทาง ไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก ACu3Ti4O12 เพื่อใช้ในตัวเก็บประจุแบบเซรามิก
-อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

4. โครงการเรื่อง: การเจริญของเรณูและผลของการทำแห้งและสภาวะการเก็บรักษาต่อความมีชีวิตของเรณูพืชเศรษฐกิจสกุลระกำบางชนิด
-อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 
5. โครงการเรื่อง: จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ของปลากดหัวโม่งและปลาหมอช้างเหยียบในทะเลสาบสงขลาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
-อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม
สาขาวิชาชีววิทยา

6. โครงการเรื่อง: ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของจิ้งจกดินสกุล Dixonius ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ (mitochondrial DNA) ในตำแหน่งยีน NADH Dehydrogenase Subunit 2 (ND2)
-อาจารย์ ดร.ศิริพร ยอดทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
 
ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม
7. โครงการเรื่อง: การพัฒนากระบวนการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติโดยมีส่วนร่วมของชุมชน
-อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 
ประเภททุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
8. โครงการเรื่อง: การพัฒนาแอพลิเคชันบนมือถือเพื่อประเมินปริมาณการสะสมคาร์บอน
-อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
9. โครงการเรื่อง: ชุด DIY บาติกเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติด้วยสารช่วยติด
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
ประเภททุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา
10. โครงการเรื่อง: การพัฒนาตัวดูดซับแม่เหล็กชนิดใหม่: Fe3O4/LDH ผสมกับถ่านกัมมันต์จาก ชีวมวลเพื่อบำบัดน้ำเสียสีย้อม
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
สาขาวิชาเคมี
 
11. โครงการเรื่อง: การผลิตพรีไบโอติกจากแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลาดุกอุย
-อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
 
12. โครงการเรื่อง: ตัวดูดซับจากถ่านกัมมันต์ดัดแปลงพื้นผิวสำหรับการกำจัดตะกั่วไอออนที่ดีเยี่ยม
-รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น
สาขาวิชาเคมี
 
13. โครงการเรื่อง: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของสารสกัดและส่วนสกัดย่อยจากกระท่อมชนิดก้านแดง แตงกวา และยักษ์ใหญ่
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะ
สาขาวิชาเคมี
 
14. โครงการเรื่อง: การสร้างกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) และสารโพลิเมอรภายนอกเซลล์จากแบคทีเรียโพรไบโอติกที่แยกจากน้ำผึ้งและน้ำผึ้งชันโรง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
สาขาวิชาชีววิทยา
 
15. โครงการเรื่อง: ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้จุลินทรีย์ตรึงบนวัสดุย่อยสลายได้ราคาถูก
-รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
สาขาวิชาเคมี
 
 
 
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500