คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยทุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยทุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
แผนงานนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
1. นวัตกรรมการพัฒนาซินไบโอติกที่มีศักยภาพ ระหว่างโพรไบโอติก สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและ ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส ที่ดัดแปลงจากนาโนเซลลูโลสของแบคทีเรีย
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา สาขาวิชาชีววิทยา
 
2. นวัตกรรมอิมมูโนไบโอติกจากเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยแบคทีเรียโพรไบโอติกสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา
 
3. เห็ดป่าในป่าสาคูจังหวัดพัทลุงสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดทางอุตสาหกรรมเกษตร
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต สาขาวิชาชีววิทยา
 
4. กล้าเชื้อเริ่มต้นแบคทีเรียโพรไบโอติกและยีสต์ชนิดผงสำเร็จรูปสำหรับการหมักปลาส้มและแหนมเห็ดแบบรวดเร็ว
ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ สาขาวิชาชีววิทยา
 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของการใช้ประโยชน์จากกุ้งเคยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน สาขาวิชาชีววิทยา
 
แผนงานพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 
6. การผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับการบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต และการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยรังสียูวี
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี
 
7. วัสดุนาโนไฮบริดอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อกำจัดโลหะหนักและสีย้อมในน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย สาขาวิชาเคมี
 
8. การเพิ่มประสิทธิผลการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากสารตั้งต้นที่มีค่าความเป็นกรดสูง โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอนุภาคนาโนที่เป็นกรดและเบส
ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย สาขาวิชาเคมี
 
9. การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเศษเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ สาขาวิชาเคมี
 
10. การพัฒนาขั้วแอร์แคโทด (Air cathode) เพื่อใช้ในเครื่องต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์แบบไม่มีเยื่อเลือกผ่าน
ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี สาขาวิชาเคมี
 
11. พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Perovskite สำหรับขั้วแอร์แคโทดในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์จากสุราชุมชน
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์
 
12. การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวลและการประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับกักเก็บพลังงานทางไฟฟ้าเคมี
รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น สาขาวิชาเคมี
 
แผนงานการจัดการระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 
13. การประดิษฐ์แผ่นยางป้องกันรังสีเอกซ์จากคอมโพสิตยางธรรมชาติ แบเรียมซัลเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนต
อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง สาขาวิชาฟิสิกส์
 
14. ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากยางพารา
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล สาขาวิชาเคมี
 
15. วิกฤตขยะอาหาร : พฤติกรรมการบริโภคและการจัดการขยะอาหารในครัวเรือนในช่วงการระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทย
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 
แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยพื้นถิ่น
 
16. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดย่อยใบสตาร์แอปเปิ้ลที่มีสมบัติต้านออกซิเดชันเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและเอนไซม์คอลลาจิเนส
อ.ดร.ปริชาติ เทพทอง สาขาวิชาเคมี
 
17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลที่ห่อหุ้มสารจากใบกระท่อม เพื่อนำไปใช้บำรุงสมองและรักษาโรคอัลไซเมอร์
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ สาขาวิชาเคมี
 
แผนงานการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
18. การพัฒนาเครื่องดื่มฟังก์ชั่นไซเดอร์น้ำผึ้งเพื่อดูแลสุขภาพจากน้ำผึ้งชันโรงด้วยเทคนิคการหมักร่วม
อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา
 
19. การพัฒนาปะการังเทียมถ่านไบโอชาร์แบบทุ่นลอยจากแกลบและฟางข้าวเพื่อดูดซับโลหะหนักบริเวณชายฝั่ง
อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา
 
20. นวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบฐานข้อมูลตรวจสอบการผลิตย้อนกลับเพื่อการบริโภคพืชอาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของส้มโอทับทิบสยามในเชิงพาณิชย์
ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500