คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จักรี บุญละคร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Materials Chemistry and Physics

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Materials Chemistry and Physics

ฐานข้อมูล SCOPUS Q1

Accepted: 2nd March 2023

 

ชื่อเรื่อง:

Giant dielectric properties of Na1/2La1/2Cu3Ti4O12

perovskite ceramic: first-principles and experimental investigations

 

ทีมนักวิจัย

ดร.ปุณณ์ภัสสร สุขแสงรัตน์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.จุฑาพล จำปาแถม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002