คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จักรี บุญละคร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Scientific Reports
อ่าน : 95

: 1 ปีที่แล้ว

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Scientific Reports

ฐานข้อมูล SCOPUS Q1

Accepted: 20th March 2023

 

ชื่อเรื่อง: Computational and Experimental Investigations of the Giant Dielectric

Property of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 Ceramics

 

ทีมนักวิจัย

ดร.ปุณณ์ภัสสร สุขแสงรัตน์

นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002