แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อ่าน : 50

: 2 ปีที่แล้ว

🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
✨หัวข้อ: Proteomic analyses in fast and slow-cleaving bovine embryos – a search for potential markers of healthy pre-implantation embryos
โดย
⭐️อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว และคณะ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
📍Impact factor 0.539
Accepted Date: 20 October 2020
📍แหล่งอ้างอิง
-Konongbua, P., Watthammawut, A., Roytrakul, S., Somrit, M., Somluk, A., & Wattana W. M. (2021). "Proteomic analyses in fast and slow cleaving bovine embryos- a search for potential markers of healthy pre-implantation embryos," Songklanakarin Journal of Science and Technology. 43.
📌อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/.../15bsxtjA.../view...
 
เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512