2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2565
อ่าน : 60

: 11 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

 

ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการวิทยาศาสตร์ระดับดีเด่นเครือเทา-งาม

 

 

นางนิษา ไพจิตร

นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี

ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ระดับดีมากเครือเทา-งาม

ด้านห้องปฏิบัติการ

 

ตามมติที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002