Metaverse โลกเสมือนจริงแห่งอนาคต
อ่าน : 32

: 2 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ Metaverse ?
Metaverse กับรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีในอนาคต ?

เรียบเรียงโดย
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำโดยทีมสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512