คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่าง ระดับส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565
อ่าน : 105

: 11 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่าง

ระดับส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์

.

.

ประจําปีการศึกษา 2564 ได้แก่

ด้านการเรียนการสอน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน