คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: ACS Applied Electronic Materials
อ่าน : 45

: 9 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร

ACS Applied Electronic Materials

Impact Factor: 4.494

Accepted: 17 May 2023

ชื่อเรื่อง:

Li1/2Y1/2Cu3Ti4O12 ceramic: structural,

dielectric, and electrical investigations

ทีมนักวิจัย

  1. 1.นายศิรวิทย์ พรมสัย นิสิตหลักสูตร
  2. กศ.บ. ฟิสิกส์ หลักสูตรผลิตร่วมคณะวิทยาศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. ผศ.ดร. สุวิทย์ คงภักดี

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. ผศ. มารีนา มะหนิ

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. อ. ประชิต คงรัตน์

สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. ดร.ปุณณ์ภัสสร สุขแสงรัตน์

นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002