🌻คณะวิทยาศาสตร์ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 4 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 💛ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างมหาวิทยาลัยทักษิณ 🟢ประจำปีการศึกษา 2564-2565
อ่าน : 95

: 10 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ 4 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2564-2565
.
ประจําปีการศึกษา 2564 ได้แก่
 
 
ด้านการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
 
สายสนับสนุน
นายศุภกร กตาธิการกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
.
ประจําปีการศึกษา 2565 ได้แก่
 
 
ด้านการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
สาขาวิชาเคมี