ตรวจสอบการหารลงตัวด้วย 3, 9 และ 11
อ่าน : 89

: 2 ปีที่แล้ว

เรียบเรียงโดย อาจารย์อลงกรณ์ แซ่ตั้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดทำโดยทีมสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512