ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
อ่าน : 56

: 9 เดือนที่แล้ว

🎉สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ

📌 นายธนพล ทองประยูร ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514