ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
อ่าน : 74

: 9 เดือนที่แล้ว

🌻สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแสดงความยินดีกับ

🌟 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี (วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

 

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514