นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้า"รางวัลชนะเลิศ" ในโครงการ " เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 11 "

: 3 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตที่ได้รับรางวัลในโครงการ " เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 11 "

 

 

รางวัลชนะเลิศ > ทีม POWER OF WASTE <

----------------------------------

นาย บุครี หมุดตาเหล็บ คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวศิกานต์ สัญศรีเมือง คณะวิทยาศาสตร์

นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวฐิติพร สมทบ คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวระวีวรรณ คํารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์

> อาจารย์ที่ปรึกษา <

รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

----------------------------------