การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกร่วมกับยีสต์"

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา


ได้รับอนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกร่วมกับยีสต์"
วันที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร: 8 ธันวาคม 2559
ออกให้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
หมดอายุ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

#SciTSU
#SciConnect

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514