คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Materialia

: 2 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Materialia

Impact Factor : 3.4

Accepted : 11 September 2023

ชื่อเรื่อง:

"Structure and Dielectric Properties of Na1/3Sr1/3Y1/3Cu3Ti4O12 Ceramics"

ทีมนักวิจัย

- นายศิรวิทย์ พรมสัย - 

นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์

หลักสูตรผลิตร่วมคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล-คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

- รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ -

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002