🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร 👉สาขาวิชาชีววิทยา ✅ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Acta Biológica Colombiana

: 2 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร

สาขาวิชาชีววิทยา

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Acta Biológica Colombiana

ฐานข้อมูล Scopus Q3

Accepted: 19 September 2023

ชื่อเรื่อง: New method of sulfadiazine residue biodegradation in poultry manure by spore-bounding laccase

 

 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002