การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสามจากทรอสโทไคทริดส์"
อ่าน : 99

: 2 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล​

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

 

ได้รับอนุสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสามจากทรอสโทไคทริดส์"

วันที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร 25 ธันวาคม 2560

ออกให้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

หมดอายุ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2566

#SciTSU

#SciConnect

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514