คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ชุดทําสลบแบบพกพาโดยใช้น้ำแข็งแห้ง” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
อ่าน : 108

: 3 เดือนที่แล้ว