คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Vegetos: An International Journal of Plant Research and Biotechnology
อ่าน : 99

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร
Vegetos: An International Journal of Plant Research and Biotechnology
Scopus Q3
Accepted: 28 December 2023
ชื่อเรื่อง: An Insight toward Viability and in Vitro Germination of Salacca wallichiana

and Salacca zalacca ‘Sumalee’ Pollens and Their Ability to Promote Fruit Set and Fruit Characteristics

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002