การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตเอทานอลและพอลิเมอร์ชีวภาพจากกลีเซอรอล"

: 2 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
นางสาวธนาภรณ์ รักการ

ได้รับอนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตเอทานอลและพอลิเมอร์ชีวภาพจากกลีเซอรอล"
วันที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร 18 เมษายน 2562
ออกให้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
หมดอายุ ณ วันที่ 17 เมษายน 2568 

#SciTSU
#SciConnect 

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514