🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาเคมี ✅ได้รับการสนันสนุนจาก Sakura Science Program (SSP) ⛩เข้าศึกษาดูงานที่ ✈️Faculty of Environmental Engineering The University of Kitakyushu 🇯🇵ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน : 98

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ

--------------------------------------------
นางสาววิภาวี บุญศรี
นางสาวหทัยชนก สมบัติปราโมทย์
นางสาวรัตนาภรณ์ ปากี
นิสิตสาขาวิชาเคมี

--------------------------------------------
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ (อาจารย์ผู้แทน)
รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

--------------------------------------------
ได้รับการสนันสนุนจาก Sakura Science Program (SSP)
ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น
เข้าศึกษาดูงานที่ Faculty of Environmental Engineering
The University of Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 1 มีนาคม 2567
-------------------------------------------
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #SciDITSU #SciNEXT #มหาวิทยาลัยทักษิณ #คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล #TSUEnterToWin #Admission #TSU #DEK67 #TCAS67 #DEKTSU67 #เด็กทักษิณ67

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002