คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19
อ่าน : 93

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ

นิสิตหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา

ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19

Young Thai Science Ambassador,YTSA 19

โดยจะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2567

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

และร่วมรับการประเมินเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

เพื่อร่วมปฏิบัติงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์และศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐเยอรมนี

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002