ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ทุนวิจัย
🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ ✅ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ♻️จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-03-20
เริ่ม 2024-03-20 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-20 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ และรศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-15
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-03-15
เริ่ม 2024-03-15 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-15 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนบริการวิชาการ ภายใต้กองทุนบริการวิชาการและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2032-03-14
เริ่ม 2024-03-14 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-14 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
หน่วยบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์แก่ครูและนักเรียน ✅ผ่านการพิจารณาจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-13
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2032-03-13
เริ่ม 2024-03-13 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-13 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
🌻ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล #มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลังหนุนวิจัย softpower #มวยไทยเมืองลุง กับ👉ภาคีเครือข่ายทุกระดับเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-01-29
เริ่ม 2024-01-29 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-29 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร ทุนวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-11-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-11-28
เริ่ม 2023-11-28 08:00:00
สิ้นสุด 2023-11-28 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ 5 บุคลากร ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-11-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-11-27
เริ่ม 2023-11-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-11-27 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง ผ่านการพิจารณา เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 08:30:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ผ่านการพิจารณา เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 08:30:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิราพร ช่อมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โครงการเรื่อง “ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-19
เริ่ม 2023-04-19 08:30:00
สิ้นสุด 2023-04-19 00:30:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-28
เริ่ม 2023-03-28 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-28 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-02
เริ่ม 2022-04-28 16:59:00
สิ้นสุด 2022-05-30 16:59:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514