ผศ.ดร.พชร ผลนาค

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชร ผลนาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Journal of Applied Research and Technology เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  (มี Impact Factor 1.96) 
 
ชื่อเรื่อง: Effects of Synthesis Conditions and Storage on Silver Nanospheres Chemically Reduced by Mulberry Leaf Extracts 
 
#SciTSU
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514