ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

: 11 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ขอแสดงความยินดีกับ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม (Asst. Prof. Rungsarit Intaramo)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Thai Journal of Mathematics
Accepted: 29 June 2021

ชื่อเรื่อง: Statistical Process Control Applications for Monitoring of Volume Changes of Saltwater Fishery in Satun Province

#SciTSU
#SciConnect

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514