รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

: 11 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ


รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Waste and Biomass Valorization

Accepted: 22 June 2021
Impact Factor 2.851

ชื่อเรื่อง: The Integration of Textile Wastewater Treatment with Polyhydroxyalkanoate Production Using Newly Isolated Enterobacter Strain TS3

#SciTSU
#SciConnect

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514