รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

: 11 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Biomass conversion and biorefinery

Accepted: 22 June 2021
Impact Factor 4.987

ชื่อเรื่อง: Statistical optimization for fatty acid reduction in waste cooking oil using a biological method and the continuous process for polyhydroxyalkanoate and biodiesel production

#SciTSU
#SciConnect

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514