ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมการท่องเที่ยว"

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-03-23
เริ่ม 2023-03-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-23 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการ TINT to University ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-09-30
เริ่ม 2023-01-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-12-30 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยทุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-09-30
เริ่ม 2022-01-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-09-30 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-09-30
เริ่ม 2023-01-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-09-30 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล เหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-02-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-02-03
เริ่ม 2023-02-03 08:00:00
สิ้นสุด 2024-02-03 19:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-11-21
เริ่ม 2022-11-18 12:00:00
สิ้นสุด 2022-11-18 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากของเสียอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-31
เริ่ม 2022-10-31 10:32:00
สิ้นสุด 2022-12-31 10:32:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.คณิดา สินไหม

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษา สำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-31
เริ่ม 2022-10-31 10:29:00
สิ้นสุด 2022-12-31 10:29:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีม Nature Wax

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 18510 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-25
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-25
เริ่ม 2022-10-25 10:26:00
สิ้นสุด 2022-12-25 10:26:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventors Award 2022” ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรีและป.โท) ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-20
เริ่ม 2022-10-20 10:23:00
สิ้นสุด 2022-12-20 10:23:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก

World’s Top 2% Scientists ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก เป็นนักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด (Career-long data are updated to end-of-2021) นักวิจัยที่มีการอ้างอิงในปี ค.ศ. 2021 สูงที่สุด (Single recent year data pertain to citations received during calendar year 2021) โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ปี 2022 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกว่า 100,000 คน

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-11
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-11
เริ่ม 2022-10-11 10:18:00
สิ้นสุด 2022-12-11 10:18:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทีม Nature Wax

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-30
เริ่ม 2022-10-01 10:12:00
สิ้นสุด 2022-11-30 10:12:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทีม FGKPR

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-30
เริ่ม 2022-10-01 10:08:00
สิ้นสุด 2022-11-30 10:08:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง และคณะ

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ “ระดับดีมาก” ชื่อผลงาน “สมบัติการป้องกันรังสีเอกซ์ของคอมโพสิตจากยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-23
เริ่ม 2022-08-24 00:00:00
สิ้นสุด 2022-09-23 23:59:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลากดหัวโม่งอย่างยั่งยืนและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-31
เริ่ม 2022-08-01 09:50:00
สิ้นสุด 2022-08-31 09:50:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500