ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้จุลินทรีย์ตรึงบนแผ่นฟิล์มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-10
เริ่ม 2022-08-10 15:25:00
สิ้นสุด 2022-09-10 15:25:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และคณะทำงาน

อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และคณะทำงาน ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน Area-based Innovation for Community (P7) ประจำปี พ.ศ. 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-10
เริ่ม 2022-08-10 15:22:00
สิ้นสุด 2022-09-10 15:23:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัล Honorable Mention Graduate Student Oral Competition Award In Food Innovation Asia Conference 2022 Virtual conference

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-08-25
เริ่ม 2022-07-26 00:00:00
สิ้นสุด 2022-08-25 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชนี เพ็ชร์รัตน์ นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ปีการศึกษา 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-08-25
เริ่ม 2022-07-26 00:00:00
สิ้นสุด 2022-08-25 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งเป็น ”ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ” ตั้งแต่วันที 18 กรกฎาคม 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-18
เริ่ม 2022-07-18 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-18 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งเป็น ”รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที 7 มกราคม 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-18
เริ่ม 2022-07-18 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-18 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
6 คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ติด TOP 10 นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับสากลมากที่สุดของ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-08
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-08
เริ่ม 2022-07-07 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-07 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ ได้รับรางวัล Best presentation award (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-21
เริ่ม 2022-05-21 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-21 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ที่ได้รับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565"

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-21
เริ่ม 2022-06-21 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-21 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม. ทักษิณ ได้รับรางวัล บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-18
เริ่ม 2022-06-18 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-18 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ต่อยอดงานวิจัย พัฒนากะปิสูตรดั้งเดิมนาทับ

ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มโครงการวิจัยเรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของการใช้ประโยชน์จากกุ้งเคยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-06
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-06
เริ่ม 2022-06-06 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-06 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น “ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-02
เริ่ม 2022-06-01 11:33:00
สิ้นสุด 2022-06-02 11:33:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

เชิดชูเกียรติ
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น “ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-01
เริ่ม 2022-06-01 11:20:00
สิ้นสุด 2022-06-02 11:20:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

เชิดชูเกียรติ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 🎉🎉 “โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)” ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-30
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-02
เริ่ม 2022-05-30 11:15:00
สิ้นสุด 2022-06-02 11:15:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

เชิดชูเกียรติ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและการถ่ายทอดสู่พื้นที่ : โครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

อาจารย์ ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-02
เริ่ม 2022-05-24 11:03:00
สิ้นสุด 2022-06-02 11:04:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514