ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-11-21
เริ่ม 2022-11-18 12:00:00
สิ้นสุด 2022-11-18 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากของเสียอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-31
เริ่ม 2022-10-31 10:32:00
สิ้นสุด 2022-12-31 10:32:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.คณิดา สินไหม

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษา สำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-31
เริ่ม 2022-10-31 10:29:00
สิ้นสุด 2022-12-31 10:29:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีม Nature Wax

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 18510 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-25
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-25
เริ่ม 2022-10-25 10:26:00
สิ้นสุด 2022-12-25 10:26:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventors Award 2022” ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรีและป.โท) ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-20
เริ่ม 2022-10-20 10:23:00
สิ้นสุด 2022-12-20 10:23:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก

World’s Top 2% Scientists ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก เป็นนักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด (Career-long data are updated to end-of-2021) นักวิจัยที่มีการอ้างอิงในปี ค.ศ. 2021 สูงที่สุด (Single recent year data pertain to citations received during calendar year 2021) โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ปี 2022 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกว่า 100,000 คน

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-11
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-11
เริ่ม 2022-10-11 10:18:00
สิ้นสุด 2022-12-11 10:18:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทีม Nature Wax

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-30
เริ่ม 2022-10-01 10:12:00
สิ้นสุด 2022-11-30 10:12:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทีม FGKPR

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-30
เริ่ม 2022-10-01 10:08:00
สิ้นสุด 2022-11-30 10:08:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง และคณะ

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ “ระดับดีมาก” ชื่อผลงาน “สมบัติการป้องกันรังสีเอกซ์ของคอมโพสิตจากยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-23
เริ่ม 2022-08-24 00:00:00
สิ้นสุด 2022-09-23 23:59:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลากดหัวโม่งอย่างยั่งยืนและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-31
เริ่ม 2022-08-01 09:50:00
สิ้นสุด 2022-08-31 09:50:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง กระบวนการปลูกฟ้าทะลายโจรคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดปริมาณแลคโตนรวมแบบมือถือ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-31
เริ่ม 2022-08-01 09:47:00
สิ้นสุด 2022-08-31 09:47:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้จุลินทรีย์ตรึงบนแผ่นฟิล์มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-31
เริ่ม 2022-08-01 15:25:00
สิ้นสุด 2023-08-31 15:25:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และคณะทำงาน

อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และคณะทำงาน ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน Area-based Innovation for Community (P7) ประจำปี พ.ศ. 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-10
เริ่ม 2022-08-10 15:22:00
สิ้นสุด 2022-09-10 15:23:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัล Honorable Mention Graduate Student Oral Competition Award In Food Innovation Asia Conference 2022 Virtual conference

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-08-25
เริ่ม 2022-07-26 00:00:00
สิ้นสุด 2022-08-25 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชนี เพ็ชร์รัตน์ นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ปีการศึกษา 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-08-25
เริ่ม 2022-07-26 00:00:00
สิ้นสุด 2022-08-25 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500