การประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา”

: 8 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514