การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอัลคาลิจีเนส ยูโทรฟัส (Alcaligenes etrophus) เพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวจากน้ำกากส่าและกรรมวิธีผลิต”
อ่าน : 39

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับ ดร.โอภาส ชูนุตร
ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอัลคาลิจีเนส ยูโทรฟัส (Alcaligenes etrophus) เพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวจากน้ำกากส่าและกรรมวิธีผลิต” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

#กรมทรัพย์สินทางปัญญา
#ChemistryTSU
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514