การประดิษฐ์ “ชุดสื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส Polymerase chain Reaction : PCR ”
อ่าน : 37

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “ชุดสื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส Polymerase chain Reaction : PCR ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514