การประดิษฐ์ “ชุดทดลองสังเคราะห์อนุภาคทองคำและทองแดงนาโน”
อ่าน : 41

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ขอแสดงความยินดีกับ   ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ร่วมกับ นางสุรัสวดี มณี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งสง

ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “ชุดทดลองสังเคราะห์อนุภาคทองคำและทองแดงนาโน” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

#กรมทรัพย์สินทางปัญญา
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514